Eva Malevanskaya, 11 y.o.

Eva Malevanskaya, “Under Mom’s Wing”, acrylic on canvas,12×12

Valeria ArtLab. Eva Malevanskaya, 11 y.o. Quality.

Leave a Reply